Otázky a odpovědi

Na Vaše dotazy zaslané na freibergova@nvf.cz obvykle odpovídá předsedkyně Asociace výchovných poradců Mgr. Libuše Třískalová. Za Vaše dotazy děkujeme.

36) Výchovný poradce v malotřídní zš

DOTAZ (21.8.2017)

Dobry den,

od 1.9.2017 otevíráme soukromou malotřídní základní školu zapsanou v rejstříku MSMT v zapadlé obci na severním Plzeňsku. Budeme mít 13 dětí, 2,5 pedagogů. Chci se zeptat - je i pro nás nutné specializační studium pro výchovné poradce. V tak malém týmu je to pro nás dost zatěžující....Už jsem se setkala asi se 4 názory, každá škola mi řekne něco jiného. Děkuji za upřesnění.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

výchovný poradce by měl mít, i v tak malém kolektivu, specializační studium. Na vašem místě bych pověřila jednoho pedagoga výchovným poradenstvím (i bez studia). V případě návštěvy ČŠI můžete říct, že studovat bude.

35) Jak se zbavit funkce výchovného poradce

DOTAZ (23.6.2017)

Dobry den,

jsem výchovný poradce (se specializačním studiem) na základní škole. Jak se mohu této funkce zbavit?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

odstoupit z funkce můžete pouze po dohodě s ředitelem školy. Bude to, ale těžké, pokud na škole není někdo jiný, který má specializační studium vystudované.

34) Nárok na snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti

DOTAZ (8.6.2017)

Dobry den,

má výchovný poradce nárok na snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti, přestože ještě nemá dokončené kvalifikační studium výchovného poradenství?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

ano, výchovný poradce má nárok na úlevu z přímé vyučovací povinnosti ( Nařízení vlády 75/2005 Sb.), i když nemá kvalifikační studium

33) Dostatečná kvalifikace pro výkon funkce výchovného poradce

DOTAZ (22.4.2017)

Dobry den,

Obracím se na Vás s následujícím dotazem ohledně výchovného poradenství. Od září budu přijímat sociální pedagožku, Mgr., která vystudovala sociální pedagogiku jako obor a má státní zkoušku z výchovného poradenství. Je dostatečně kvalifikovaná na pozici výchovného poradce ve škole nebo musí rovněž absolvovat specializační studium?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

bohužel současná legislativa - vyhláška 317/2005 Sb., ukládá dostudovat výchovné poradenství jako specializační studium, s účinností Karierního řádu to bude jinak.

32) Nárok na 13. platovou třídu

DOTAZ (4.4.2017)

Dobry den,

chtěla bych se zeptat, zda mám na 13. platovou třídu nárok. Od září roku 2009 působím jako výchovný poradce na základní škole. V březnu 2014 jsem absolvovala kvalifikační studium. Jsem konzultantem školy pro PPP a SPC. Mám na starosti inkluzi - spolupráce se sestavováním PLPP a IVP, nákup pomůcek podle doporučení, asistenty pedagoga i vyplňování výkazu R - 44.

Po mých opakovaných dotazech na ředitele školy, proč mě nedá do 13. platové třídy, mi bylo sděleno, že on by si stejně nepolepšil, protože to, co by mu přidali na tarifu, mu odeberou na osobním příplatku. Proto bych chtěla vědět, zda mám nárok na 13. platovou třídu.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

13. platová třída není nároková, ale vydržte od 01. 09. 2017 bude mít výchovný poradce nárok na specializační příplatek stejně jako metodik prevence.

31) Nárok na 13. platovou třídu

DOTAZ (15.3.2017)

Dobry den,

učím na soukromé škola, výchovného poradce vykonávám 12 let a ráda bych se dozvěděla, jestli výchovnému poradci automaticky při splnění kvalifikačních podmínek náleží 13. platová třída?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

automaticky na 13. pl. třídu nárok nemáte, ale v případě, že jste kvalifikovaná výchovná poradkyně a nemáte 13. pl. třídu, tak máte určitě osobní příplatek.

Od září to bude jinak.

30) Výchovný poradce v roli třídního učitele

DOTAZ (13.3.2017)

Dobry den,

vyplňujeme ve škole tabulku pro ČŠI a narazili jsme na pojem Individuální výchovný program. Domníváme se, že je to obdoba IVP (který je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami), Ivýp by logicky měl být určen pro děti s výchovnými problémy.

Náš dotaz je následující: Musí být na vypracování IVýp doporučení ze ŠPZ, nebo si o něm škola rozhodne sama? A musí být na předepsaném formuláři? Ve škole máme asi něco obdobného, uzavíráme to písemně s žákem a ZZ při závažných či opakovaných kázeňských prohřešcích, máme to nazvané Dohoda mezi žákem, ZZ a školou o řešení výchovných problémů žáka a máme tam: nacionále, popis problému, k čemu se zavazují zúčastněné strany, návrh opatření v případě nedodržení dohody, následné přezkoumání dodržování, podpisy. Lze tuto naši Dohodu považovat za IVýp?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

na IVyp doporučení ŠPZ nepotřebujete. Existují na něj formuláře a metodika viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim/

Máte-li už sepsanou dohodu mezi žákem, ZZ a školou o řešení výchovných problémů žáka a máte tam: nacionále, popis problému, k čemu se zavazují zúčastněné strany, návrh opatření v případě nedodržení dohody, následné přezkoumání dodržování, podpisy, tak bych to neměnila.

29) Výchovný poradce v roli třídního učitele

DOTAZ (13.3.2017)

Dobry den,

při studiu výchovného poradenství na UK v Praze jsme se zabývali i otázkou, zda je vhodné, aby výchovný poradce vykonával funkci třídního učitele.

Existuje nějaké metodické doporučení k této otázce?

Na naší škole bylo v minulosti respektováno, že výchovný poradce by měl být pro všechny studenty a neměl by mít "svou" třídu, také funkce poradce je poměrně náročná a další práce by asi byla na úkor její kvality.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

Toto neřeší žádná legislativa, záleží ne řediteli školy

28) Studium výchovného poradenství pro nepedagogy

DOTAZ (15.2.2017)

Dobry den,

Mám vystudovanou vysokou školu, ukončenou inženýrským titulem a ve své práci se věnuji dětem ve volnočasových aktivitách. Moc bych stála o studium pro výchovného poradce. Je možnost studovat tenhle obor i přesto, že nemám pedagogické vzdělání? Případně je jiná varianta, která by splňovala certifikaci MŠMT?.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

Vyhláška 317/2005 Sb., jasně hovoří o tom, že výchovný poradce je učitel, Zákon o ped. prac. 563/2005 Sb., definuje kdo je učitel - pedagog. Tuto podmínky vaše vzdělání nesplňuje.

Cesta je taková: - dostudovat v režimu celoživotního vzdělávání - učitele střední školy a po té specializační studium pro výchovné poradce.

27) Snímek školy

DOTAZ (22.11.2016)

Dobry den,

setkala jsem se s pojmem a tabulkou s názvem Snímek školy, ale nejsem schopna vyhledat, co je to za formulář, kde ho hledat a hlavně zda či kde (v jaké vyhlášce , zákonu,...) je uvedena povinnost školy ho mít.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

snímek školy je formulář, který vám zašle PPP v případě poskytování podpůrných opatření. Je to vlastně výkaz o tom, jaké prostředky a pomůcky již máte na škole. Také se zde uvádí, zda již máte asistenta pedagoga nebo ne, a to z důvodů sdílení asistentů a pod. Vyčkejte, až vás osloví PPP a zašle formulář ( může to řešit i telefonicky).

26) 13. platová třída

DOTAZ (22.11.2016)

Dobry den,

jsem kvalifikovaný VP základní školy a je mi v rámci splnění kvalifikačních předpokladů a výkonu funkce VP přiznána 13. platová třída.

Dle aktuálních podmínek školy - počtu žáků do 550, pracujeme na škole v počtu 2 VP, přičemž naše kompetence máme s kolegou rozděleny podle potřeby školy na dvě sekce.

Já se věnuji žákům se SVP tříd samostatně zřízených dle nového § 16 odst. 9, které jsou aktuálně mimo hlavní budovu ZŠ, tzv. alokovaného pracoviště (budova bývalé "zvláštní - praktická" školy). Týdenní úvazek mám snížen o jednu hodinu, kolega VP pak svou funkci vykonávání v běžné ZŠ a svůj úvazek má snížen o 2 hodiny (součet je roven dle právního předpisu do 550 žáků 3 hodinám).

Aktuálně jsem na MD, po návratu do zaměstnání v průběhu cca 2 let se počty žáků ve třídách dle § 19 odst. 6 mohou natolik změnit ve smyslu snížení, že nebude potřeba zachovávat třídu (1 třída dle §16 odst. 9) samostatně na jiné budově a její existence bude nasměrována do prostor hlavní budovy ZŠ. Navíc počet žáků této třídy je vzhledem k dg. mentálnímu postižení a autismu dosti malý (4 - 6 žáků). Můj dotaz se týká následujícího.

Kdyby se ŘŠ rozhodl ponechat výkon funkce VP na této ZŠ pouze jednomu VP, předpokládám kolegovi, bude mi automaticky znovu navýšen úvazek na 22 hodin, to je zřejmé, neb funkci VP vykonávat nebudu. Ale zůstává mi automaticky přiznaná 13. platová třída, když jsem kvalifikovaným VP se specializačním studiem, byť tuto funkci nebudu vykonávat, nebo dochází na snížení k 12. platové třídy běžného pedagoga?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

v případě, že funkci výchovného poradce nebudete vykonávat, tak nemůžete mít 13. platovou třídu. To je nyní. V parlamentu se právě projednává novela Zákona o ped. pracovnících, kde je kariérní řád, a ten vám ( v případě schválení) umožní jako "učitel - specialista", dosáhnout na více financí.

25) Započítávání žáků pro učení odpočtu hodin VP

DOTAZ (14.10.2016)

Dobry den,

jsem kvalifikovaný výchovný poradce na SŠ, která má aktuálně pod 250 žáků denního studia. Úvazek VP - 2 hodiny je rozdělen po 1 hodině mezi 2 výchovné poradce. Kromě denního studia máme cca 90 studentů tříletého dálkového pomaturitního studia. Započítávají se dálkoví studenti do celkového počtu žáků rozhodného pro určení odpočtu hodin pro výchovné poradce?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

Nařízení vlády 75/2005 Sb. uvádí v §3: (3) Učiteli - výchovnému poradci se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a) v základní a střední šškole s počtem žáků

1. do 150 o 1 hodinu týdně,

2. do 250 o 2 hodiny týdně,

3. do 550 o 3 hodiny týdně,

4. do 800 o 4 hodiny týdně,

5. nad 800 o 5 hodin týdně,

Tedy Nařízení vlády nehovoří o formě studia, pouze o studentech střední školy, pak se tedy studenti dálkového studia do počtu k odečtu hodin pro výchovného poradce započítávají (a je to logické např. v souvislosti s jiným způsobem vykonávání mat. zkoušky). Jinak by tomu bylo, když jde o studenty VOŠ - ti se do počtu nezapočívájí.

24) Financování rozdílu nákladů na AP

DOTAZ (27.9.2016)

Dobry den,

prosím o pomoc při hledání realizace financování rozdílu nákladů na AP uvedeného opakovaně v diskuzi u kulatého stolu dne 22.9. na konferenci AVP. Paní doktorka (omlouvám se, ale jméno jsem si nenapsala - právnička) opakovaně uvedla, že není dvojí financování asistentů pedagoga, že do matriky máme uvést skutečnou dotaci hodin a a rozdílný údaj, který nám poskytují nyní kraje a že rozdíl bude dofinancován ze současných zdrojů. Prakticky to však provést nejde a vedení školy má informace, že po dobu dvou let bude financování dvojí.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

v současné době jsou již na školách finance na období září - prosinec 2016 - v plné výši, jak tomu bylo do června 2016. Od ledna to bude podle matriky, tam se vykazují třídy s asistentem a podle přidělených financi "postaru" to tak bude až do dalšího vyšetření žáka.

23) Změna počtu žáků v průběhu roku a úvazek výchovného poradce

DOTAZ (7.9.2016)

Dobry den,

jsem výchovným poradcem na jedné ZŠ. Chtěl bych Vás požádat o radu. V loňském roce jsme měli pod 250 žáků, takže jsem měl úvazek přímé ped. činnosti snížen o 2 hodiny týdně. Letos máme 251, takže mám o 3 hodiny týdně. Co když se v průběhu školního roku jedno dítě přestěhuje? Znamená to, že za to budu mít zkrácený úvazek a přijdu o část výplaty? To by tento systém byl za trest a ne ku pomoci práci VP.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

ke stanovení vyučovací povinnosti výchovného poradce se bere stav k 1.9. daného roku. Při snížení počtu žáků v průběhu roku se úvazek nemění.

22) Výchovný poradce a metodik prevence na soukromé škole

DOTAZ (18.8.2016, aktualizováno 13.10.2016)

Dobry den,

v září 2016 otevíráme soukromou školu (1. - 4. třída). Musí mít škola výchovného poradce a metodika prevence z řad vlastních pedagogických pracovníků, či se to dá řešit externě, popř. co je potřeba dostudovat k magisterskému titulu učitelství pro 1. stupeň. Mohl by obě funkce zastávat jeden pedagog?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

každá škola musí mít výchovného poradce i metodika prevence, může to být jedna osoba. Může být i nekvalifikovaná, ale s předpokladem, že bude studovat specializační studium pro výchovné poradce a specializační studium pro metodiky prevence. Jinými slovy: pokud na škole není kvalifikovaný výchovný poradce nebo metodik prevence, může být jmenovaný i ten, kdo o příslušném studiu uvažuje. UPOZORNĚNÍ: Nekvalifikovanému výchovnému poradci nelze přiznat 13. platovou třídu.

K dotazu externisty: metodik prevence by to jako externista dočasně zvládnul, ale výchovný poradce by měl být z řad pedagogů. Některé problémy se řeší akutně a neumím si dost dobře předsvit, že by je řešil někdo, kdo není každý den ve škole.

21) Specializační studium a výchovný poradce

DOTAZ (18.8.2016)

Dobry den,

z dostupných informací se domnívám, že na funkci výchovného poradce musí mít každý speciální studium (celoživotní vzdělání na Vš) tedy i pokud jsem Mgr. speciální pedagogiky - učitelství 1.stupně?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

ano, je to tak, i absolvent speciální pedagogiky musí mít specializační studium.

20) Pravomoce výchovného poradce a metodika prevence

DOTAZ (15.6.2016)

Dobry den,

ráda bych se Vás zeptala, zda jsou někde uvedeny přesné pravomoce výchovného poradce a metodika prevence (co smí oba a co jenom jeden z nich).

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

kompetence výchovného poradce a metodika prevence jsou přesně vymezené v přílohách vyhlášky č. 72/2005 Sb.
Tato vyhláška je dostupná na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

19) Důvěrné informace o zdravotním stavu studenta

DOTAZ (10.6.2016)

Dobry den,

dostala jsem od rodičů důvěrné informace o zdravotním stavu studenta. Rodiče si výslovně nepřáli, abych o tom kohokoliv informovala, včetně ředitele školy. Udělala jsem chybu, když jsem jejich přání respektovala? Musím zdůraznit, že nedošlo k žádnému ohrožení studenta ani nikoho jiného.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

z mého pohledu jste chybu udělala, máme oznamovací povinnost (minimálně k vedení školy), zákonní zástupci musí zvážit, co Vám chtějí říci, a Vy jim nemůžete slibovat, že to nikomu neřeknete! Pak se ptám, jaký důvod má jejich sdělení, když s těmito informacemi nemůžete dále pracovat?

18) Výkon funkce výchovného poradce

DOTAZ (10.6.2016)

Dobry den,

chtěla bych se zeptat, zda mohou vykonávat funkci výchovného poradce od příštího školního roku na OU, pokud studium začínám až v září. Učím na škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, mám vystudované Učitelství odborných předmětů pro střední školy (titul Ing.) a doplněné studium Speciální pedagogiky.
Má pedagogická činnost je dva roky.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

funkci můžete vykonávat. Úleva z přímé pedagogické činnosti Vám také náleží. Ovšem nemůže Vám být přiznaná 13. platová třída dříve, než po dokončení studia.

17) Specializační studium pro výchovné poradce

DOTAZ (7.6.2016)

Dobry den,

potřebovala bych prosím Vás vědět, jak přesně je to se vzděláním pro výchovné poradce.

Stačí mít SZZ z pedagogiky a psychologie na bakalářském studiu a pak si doplnit celoživotním vzděláváním přímo výchovné poradenství? Nebo je potřeba, aby měl výchovný poradce SZZ v magisterském studiu?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

vzdělání výchovných poradců vymezuje vyhláška 317/2005 Sb. ve znění posledních úprav. Tedy na výchovného poradce je nutné mít plnou kvalifikaci na učitele - ( zákon 563/2005 Sb. VŠ studium Mgr.) + specializační studium v rozsahu 250 hodin v průběhu 4 semestrů.

16) Specializační studium pro výchovné poradce

DOTAZ (4.5.2016)

Dobrý den,

prosím o informaci, zda mohu vykonávat funkci výchovného poradce na ZŠ, pokud mám magisterské pedagogické vzdělání s pedagogikou vystudovanou oborově nebo si musím vzdělání doplnit o specializační studium.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

bohužel v současné době SZZ není kvalifikací pro výkon funkce výchovného poradce.

15) Spolupráce výchovného poradce s rodiči žáka

DOTAZ (22.12.2015)

Dobrý den,

měl by výchovný poradce na ZŠ spolupracovat s rodiči žáka,který má špatné chování,nebo prospěch?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

pokusím se odpovědět na základě své praxe. Stručná odpověď na danou otázku zní ANO !

Pokud jde o chování

a) spolupráce by se mohla odvíjet takto - dohoda s rodiči a žákem, že se negativní chování nebude opakovat /např. neomluvené absence/ a dohodne se kontakt s rodiči pro případ, že žák dohodu nedodrží. Pokud nebudou rodiče schopni garantovat nápravu, nebo odmítnou spolupráci, pak je na řadě odbor soc. věcí na příslušném úřadu.

b) pokud je to chování, kdy žák např. vyrušuje při výuce, pak je třeba dohodnout vyšetření žáka na PPP, kterého se rodiče zúčastní a pak je předmětem spolupráce doporučení z poradny.

V případě neprospěchu

- vysvětlí se rodičům příčiny neprospěchu /VP + příslušný učitel/ a doporučí se způsob domácí přípravy, dále spolupracuje s rodiči příslušný učitel.

- doporučí se vyšetření v PPP /zvláště v případě, kdy nezabírá ředcházející/. Na základě doporučení poradny probere VP s učiteli doporučené změny ve výuce či klasifikaci. Totéž pak vysvětlí i rodičům a dohodne spolupráci. Rodiče by měli mít už solidní informaci z PPP, ale jde také o to, jak škola může daným závěrům dostát a jak je bude realizovat. Požadavky PPP jsou často maximalistické /např. výuka v menším kolektivu, individuální přístup nad rámec možností učitele, zvláštní pomůcky apod./

Je jasné, že by to chtělo konkréta, aby odpověď mohla být konkrétnější. Já jsem vždy po 1. pololetí hovořil se všemi neprospívajícími žáky a snažil se jim poradit, jak se zlepšit - např. že jim dohodnu vyzkoušení navíc, konzultaci s vyučujícím nebo jiným učitelem daného předmětu apod. Tak v 20 % to mělo úspěch. U nás /Gympl/ byl problém, že na to někteří žáčci holt neměli potřebné předpoklady.

S. Adamec, člen Rady Avp

14) Volba výchovného poradce

DOTAZ (21.10.2015)

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda má rodič žáka právo a možnost odmítnout školního výchovného poradce a nechat ho zastoupit jiným, nestranným poradcem s odpovídající kvalifikaci, popřípadě kde vyhledat nového poradce.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

výchovný poradce spadá do poradenského systému ČR a jeho působnost je ve školském zařízení. Tedy, výchovný poradce ve školském zařízení, které je v rejštříku škol může poskytnout radu.

13) Specializační studium výchovného poradenství

DOTAZ (18.9.2015)

Dobrý den,

mám magisterské pedagogické vzdělání a bakaláře z psychologie. Chtěla jsem se zeptat, zda mohu vykonávat funkci výchovného poradce, nebo si musím doplnit vzdělání o výchovné poradenství?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

musíte si doplnit vzdělání o specializační studium Výchovné poradenství dle vyhlášky č. 317/2005.Sb

12) Rozdělení úvazku výchovného poradce mezi více pedagogů jedné školy

DOTAZ (3.6.2014)

Dobrý den,

Ráda bych se Vás zeptala na informaci ohledně jmenování výchovného poradce.
Jsem nyní v situaci, kdy jsem byla jmenovaná panem ředitelem na funkci výchovného poradce. Původně jsem funkci ale zastávala za kolegyni, která je na mateřské. Pan ředitel je s mojí prací spokojen a proto mne jmenoval.
Situace je tedy taková, že nyní jsme jmenované pravděpodobně dvě. Nevím, jak se bude dále postupovat, až se kolegyně vrátí na plný úvazek a bude se chtít na funkci vrátit.
Je to tak, že odchodem na mateřskou se jmenování ruší nebo se pouze pozastavuje? Má kolegyně právní nárok dostat tuto funkci zpět?
Já mám tedy "jmenování" do funkce, není to přímo ve změně pracovní smlouvy.
Pokud byste věděla, jak se situace řeší, budu ráda, pokud byste mi mohla odpovědět.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

úvazek výchovného poradce může být rozdělen v různém poměru mezi více výchovných poradců. Důležité je, aby součet hodin (tedy snížení počtu hodin z přímé vyučovací povinnosti) při součtu u všech výchovných poradců nepřesáhl povolenou mezi (Vyhláška č. 75/2005 Sb.) Je to v kompetenci ředitele školy, jak toto vyřeší.

11) Studium výchovného poradenství

DOTAZ (24.10.2013)

Dobrý den,

jsem učitelkou na střední odborné škole a ráda bych získala kvalifikaci v oblasti výchovného poradenství. Můžete mi prosím poradit, co pro to mám udělat?

ODPOVĚĎ:

10) Integrovaní žáci s IVP

DOTAZ (30.9.2013)

Dobrý den,

pracuji jako výchovný poradce na základní škole V Praze 6 a potřebovala bych od Vás odbornou radu. Máme ve škole asi 20 integrovaných žáků s IVP. Potřebuji vědět, zda existuje nějaký předpis, zda může nebo nemůže ve škole nebo na školní síti viset seznam integrovaných žáků a jejich IVP, aby se všichni vyučující mohli s tímto seznámit a např. v případě suplování s nimi adekvátně pracovat. Vím, že zveřejnění takových dokumentů ani na půdě školy nebylo možné, ale nevím, jaký předpis to stanovuje.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, zveřejnění na webové síti, kam mají přístup pouze pedagogové není zakázané. Zveřejnění jinde je opravdu nepovolené, protože zprávy z PPP ( o integraci) spadají do režimu důvěrné.

9) Výchovný poradce na malotřídce

DOTAZ (213.6.2013)

Dobrý den,

měla bych dotaz - může být výchovný poradce na 1.stupni ZŠ? Jsme malotřídní škola, spojené zařízení MŠ a ZŠ. V současné době máme na 1.stupni ZŠ do 20 žáků a z nich třetina jsou žáci s IVP. Jedna žákyně s poruchou chování. V různorodých materiálech nacházím výchovného poradce pouze na 2.stupni ZŠ, který my nemáme. Sestavuji individuální plány, provádím reedukaci, vytvářím Minimální preventivní program školy /proMŠ i ZŠ/. Mohu se jako její ředitelka zároveň stát i výchovným poradcem?

ODPOVĚĎ:

8) Nahlížení ČŠI do individuuálního vzdělávacího plánu žáka

DOTAZ (30.1.2013)

Dobrý den,

chtěla bych se informovat, zda může ČŠI nahlížet do individuálního vzdělávacího plánu žáka, když formulář obsahuje údaje o závěrech vyšetření v PPP? Jedná se mi o to, že se jedná o informace v režimu "důvěrné" a nerada bych porušila zákon na ochranu osobnosti.

ODPOVĚĎ:

7) Sociální pedagog ve funkci výchovného proadce

DOTAZ (21.11.2012)

Dobrý den, zajímalo by mě, zda sociální pedagog (magisterské studium) je plně kvalifikovaný k vykonávání funkce výchovného poradce na základní škole.

ODPOVĚĎ:

6) Studium výchovného poradenství

DOTAZ (25.10.2012)

Dobrý den,

jsem učitelem anglického jazyka na zakladní škole Boskovice. Bylo mi nabídnuto místo výchovného poradce na naší škole a k tomu samozřejmě potřebuji další vzdělání. Rád bych se zeptal, jaký druh studia můžu absolvovat. Rád bych spíše udělal nějaký akreditovaný kurz než 4 semestry na vš z důvodu časové zaneprázdněnosti.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, jediná možnost je pro zatím opravdu akreditované studium, které dle vyhlášky 317/2005 Sb. musí trvat 4 semestry a je zakončené závěrečnou prací - tzv. specializační studium výchovného poradenství. Jiná možnost opravdu není.

5) Účast rodičů na třídních schůzkách

DOTAZ (2.9.2012)

Dobrý den,

jsem nově VP na ZŠ a našla jsem na Vás kontakt v sekci otázky a odpovědi, Asociace výchovných poradců. Chtěla jsem Vás požádat o radu. Tř. učitelka na naší škole, dlouhodobě nemůže "přilákat" rodiče na třídní schůzky. Z 26 rodičů, přijde jen 5 a potom je musí soustavně přesvědčovat a nutit aby přišli. Potřebuje od rodičů podpisy, seznámení se školním řádem a další organizační věci. Dá se nějak legitimně rodiče přinutit aby do školy došli?

ODPOVĚĎ:

4) Kyberšikana

DOTAZ (26.6.2012)

Dobrý den,

rád bych se Vás, jako odborníka, zeptal na názor ohledně jednoho případu "kyberšikany". Případ se stal na základní škole, kdy se dva žáci 5. třídy rozhodli "vystřelit" si ze svého třídního spolužáka. Mimo školu (v době volna a v mimoškolního prostoru) založili účet na sociální síti facebook pod jménem poškozeného spolužáka. Z tohoto účtu pak posílali ostatním spolužákům zprávy, kterými nepřímo "zesměšňovaly" poškozeného spolužáka. Jednalo se například o zprávy, ve kterých jménem spolužáka, zvali spolužačky ke sledování pornofilmů atd. Dále veřejně komentovali, na sociální síti, různé obrázky a příspěvky hanlivými výrazy. Časem byla tato aktivita odhalena a vše se řešilo v rámci školy. Nejprve byli žáci potrestáni napomenutím třídního učitele, ale po projednání pedagogickou radou bylo rozhodnuto, že si žáci zaslouží důtku ředitele školy. Netvrdím, že se jistým způsobem nejednalo o formu šikany, ale zdá se mi, že trest důtkou ředitele školy je příliš tvrdý. Ze zákona je dáno, že důtka ředitele školy je udělována žákovi po porušení školního řádu odpovídajícím způsobem. Vše se projedná na pedagogické radě a pokud je to radou schváleno, ředitel může důtku udělit. Ve školním řádu školy, ve které se případ stal, je uveden mj. následující bod: je zakázáno obtěžovat učitele, spolužáky a zaměstnance školy sms-kami, e-maily nebo jiným zlomyslným způsobem. obtěžování se hodnotí jako "stalking" a z toho vyplývají následky. Vzhledem ku věku dětí a všech okolností (mimo školu, nejednalo se o dlouhodobou činnost, ani o promyšlené zesměšňování, ale spíše o vtípek, ze kterého si děti v daném věku nedokázali uvědomit možný následek,) se mi případ nezdá až tak závažný, aby byl řešen formou důtky ředitele školy. Samozřejmě, že šikana je závažná věc, ale jedná se o výše popsaný případ. Proto bych rád poznal názor odborníka na tuto záležitost a mohl si tak dotvořit obraz o těchto skutečnostech.

ODPOVĚĎ:

3) Ředitel a funkce výchovného poradce

DOTAZ (7.6.2012)

Dobrý den, zajímalo by mne, zda se nevylučuje aby funkci výchovného poradce na ZŠ, vykonával současně ředitel této školy.

ODPOVĚĎ:

2) Žáci s LMR individuálně integrovaní

DOTAZ (6.3.2012)

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem k problému, který řešíme již dlouho a nemůžeme najít odpověď.
1. Žáci s LMR individuálně integrovaní ve třídě: podle informací z KŠI musíme dodržet počet vyučovacích hodin podle přílohy RVP pro vzdělávání žáků s LMR. Což je skoro neřešitelné z organizačních důvodů. Tím pádem, bychom měli vyřešit i ŠVP pro tyto děti. Tzn. ubrat a přidat počty hodin, ale také rozplánovat i činnost. Musíme ŠVP tvořit, nelze jen vycházet z výstupů RVP pro LMR a udělat dle něho IVP?
2. Vzdělávání žáků se SMR - škola rozšířila obor vzdělávání na 1.79-01-B/01 Základní škola speciální - denní forma - nejvyšší počet žáků 3. A nevíme:
musíme nějak měnit dokumentaci školy, potřebujeme nějaké další dokumenty, které škola dříve nemusela mít.? Jak je to se ŠVP? Lze vzdělávat tak, že uděláme IVP vycházející z RVP pro speciální školy? A co se žákem, který je nyní ve 4.r. - vzdělávání podle tzv. "modré knihy - pomocná škola", když případně přejde na 2. st.?? Tady by už měl přejít na RVP a IVP nebo stavíme ŠVP? Nebo si dál dokončí svou modrou knihu? Navíc žáka se SMR máme v tzv. individuálním vzdělávání - "domácí škola"
Snažila jsem se zjišťovat informace na MŠMT, KŠI, ale bohužel jsem nedostala úplně jasné stanovisko.

ODPOVĚĎ:

1) Studium výchovného poradenství

DOTAZ (22.2.2012)

Dobrý den,

mám dotaz ke studiu výchovného poradenství. Jsem začínající učitelka na základní škole a chtěla bych se v budoucnu věnovat i výchovnému poradenství. U nás na Jihočeské univerzitě nabízejí studium výchovného poradenství, ale podmínkou jsou minimálně dva roky praxe, což je pro mě překážka, jelikož učím teprve prvním rokem. Chci se tedy zeptat, jestli je možné (hlavně tedy "papírově") vykonávat tuto funkci třeba s titulem Bc. z psychologie, kterou bych mohla studovat kombinovaně při práci. Nebo je ještě nějaká jiná možnost, jak získat "papíry" k vykonávání této práci?

ODPOVĚĎ: