Akreditované studium VP

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Město: Ústí nad Labem

Web: https://www.pf.ujep.cz/ccv/nabidka/107-vzdelavaci-programy-akreditovane-v-ramci-dvpp-podle-vyhlasky-317-2005-sb/chci-ziskat-dalsi-kvalifikaci/1184-studium-pro-vychovne-poradce

Kontakt: Odborný garant:

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Město: České Budějovice

Web: http://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/czv-vp.php

Kontakt: Odborný garant: Mgr. Jiří Kressa
Centrum DVPP, e-mail jandova@pf.jcu.cz tel.: 387 773 024

DVPP - Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium pro výchovné poradce

Typ programu:

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s §8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Cílová skupina:

Studium je určeno vysokoškolsky vzdělaným učitelům, absolventům magisterských studijních programů učitelských oborů, kteří již vykonávají činnost výchovného poradce na ZŠ, SŚ, SOU nebo se na ni připravují a mají nejméně 2 letou učitelskou praxi. Profil programu: Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 25130/2016-1-687.

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků v souladu s § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

Forma studia:

Prezenční - cyklus přednášek a seminářů.

Cíle studia:

Program klade důraz na vytvoření předpokladů a kompetencí z oblasti pedagogiky, psychologie, pomocných disciplín – zdravotních a právních - pro realizaci požadovaných činností a rolí výchovného poradce na škole a při kooperaci s rodiči a různými institucemi (PPP, SPC, SVP, ÚP, OSPOD).

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 220 hodin přímé výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah individuální výuky a 30 hodin stáží v akreditovaných školských poradenských zařízeních (dále jen „praxe“). Celkem 250 hodin.

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou tvořenou prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce a ověřením získaných odborných znalostí před komisí.

Úplata za studium CŽV: Úplata za každý semestr činí 6 000,- Kč.

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací a který uhradil stanovený poplatek za přihlášku. Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném ve Sdělení děkana o přijetí do programu CŽV.

Přihláška:

Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html Přihláška je v systému automaticky po vyplnění a potvrzení odeslána v elektronické podobě, poté zájemce přihlášku vytiskne, podepíše a odešle na níže uvedenou adresu společně s ověřeným diplomem.

Poplatek za přihlášku: Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

Přílohy k přihlášce: Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu.

Přijímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, Sdělení o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení přijímacího řízení.

Příjem přihlášek: od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2018 na níže uvedenou adresu. Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta – Centrum DVPP Studijní referentka CŽV Jeronýmova 10 371 15 České Budějovice nebo přímo v podatelně fakulty, Jeronýmova 10, přízemí č. 109

Zahájení studia: ZS AR 2018/2019
Odborný garant: Mgr. Jiří Kressa
Organizační garant: Centrum DVPP, e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 024

Další organizační informace: Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.

Centrum dalšího vzdělávání, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Město: Ostrava

Web: http
//www.osu.cz/index.php?kategorie=14&id=4298&idkurz=101

Kontakt: Mgr. Marie Marek, marie marek osu cz, +420 553462698, +420 597092698,
PaedDr. Tomáš Bouda, tomas.bouda@osu.cz, +420 553462697, +420 777723747

Studium je určeno pro učitele, kteří vykonávají či chtějí vykonávat činnost výchovného poradce. (absolventy VŠ učitelského směru, popř. neučitelského směru s pedagogickým studiem).
Doba trvání / hodinová dotace: 4 semestry / 265 hodin
Forma a organizace studia: kombinované, setkání 1x za 14 dnů
Číslo akreditace: MŠMT ČR – č. 9235/2009-25-190

Garantující odborná katedra: Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Garant a pedagogický poradce: PaedDr. Tomáš Bouda

Cílem studia je připravit stávající nebo budoucí výchovné poradce na výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce v souladu s vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro výchovné poradce, č.j. 10 405/2008-6/IPPP, platným od 1. ledna 2009. Konkrétně to znamená zejména:
- Rozvinout obecné právní vědomí a prohloubit znalost aktuálních právních předpisů vztahujících se ke školnímu vzdělávání a k ochraně dětí a mládeže.
- Vybavit je specifickými kompetencemi pro plánování, realizaci a vyhodnocování své práce, pro poskytování poradenské pomoci směrem k ostatním učitelům i směrem k žákům a jejich zákonným zástupcům.
- Připravit je na budování využívání sítě institucí spolupracujících na zdárném rozvoji dětí a mládeže, naučit je efektivním postupům při řešení vzdělávacích obtíží a výchovných problémů žáků a studentů na základě hlubšího studia psychologie a speciální pedagogiky.
- Připravit je na informační a poradenskou činnost při volbě povolání nebo dalšího studia žáků v souladu s jejich předpoklady a výsledky vzdělávání.

Program studia je tvořen čtyřmi základními moduly:
1. Právo a školské předpisy pro VP,
2. Teorie a organizace výchovného poradenství, metodika, práce výchovného poradce,
3. Kariérové poradenství,
4. Poradenská praxe.

V rámci těchto modulů jsou zařazeny dílčí disciplíny, jejichž přehled je uveden v učebním plánu studia. Moduly 1 – 3 jsou zakončeny zkouškou.

Způsob ukončení studia
Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška z teorie a organizace výchovného poradenství, z pedagogicko-psychologických inovací
Výstupní doklad: osvědčení

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Město: Olomouc

Web: http://www.ccv.upol.cz/cms_dokumenty/vych.p-2013.doc

Kontakt: PaedDr. Irena Smetanová - studijní referentka, irena.smetanova@upol.cz , +420585635147,
PhDr. Jana Vítková – sekretariát + studijní referentka, jana.vitkova@upol.cz, +420585635146

Studium naplňuje § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Program CŽV odborně garantuje: Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci
Odborný garant: Doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D., Manager: Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.
Číslo akreditace: 41116/2012-201-844

Program je určen pro: kvalifikované pedagogické pracovníky vykonávající funkci výchovný poradce nebo se na výkon této funkce připravující (studium předpokládá základní znalosti z psychologie, které se prohlubují, rozšiřují, ale i doplňují o zcela nové disciplíny, které nejsou obvykle součástí přípravy učitelů, jsou však nutné pro výkon funkce výchovný poradce)

Délka / frekvence setkání: 2 roky / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)
Počet účastníků: min. 6, max. 30


Použité formy práce: kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení: závěrečná zkouška z předmětů:
- Osobnost výchovného poradce a kariérové poradenství
- Základní diagnostické a intervenční techniky v poradenské práci ve škole školní třída a její diagnostika
- Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování: Osvědčení o absolvování studia podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka: Účastníci mají přístup do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě.

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Město: Brno

Web: http://www.ped.muni.cz/wpsy/doc/VP_Beran.pdf

Kontakt: PhDr. Jan Beran, Ph.D, beran@muni.cz

Studium je určené učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených vyhláškou č. 317/2005 Sb., § 5, kteří vykonávají (nebo by chtěli vykonávat) funkci výchovného poradce ve škole.

Důraz studia je kladen nejen na teoretické poznatky, ale především na praktickou a výcvikovou činnost posluchačů. Vzhledem ke zkušenostem z posledních pěti let, kdy do tohoto studia přicházejí zájemci z Gym, SOŠ a SOU je program do značné míry individualizován podle potřeb jednotlivých účastníků.

V prvním semestru posluchač předkládá vedení školy na základě provedené analýzy nabídku směřující ke zkvalitnění činností v oblastech spadajících do kompetence výchovného poradce a výchovného pracoviště školy a žádá od vedení školy konkrétní zakázku. Seminární práce, ročníkové projekty, dílčí průzkumy a studie, ale i závěrečná práce jsou zaměřeny výlučně na potřeby účastníka, který sestavuje harmonogram jejich vypracování.

Lektorský sbor tvoří přední odborníci z vysokých škol, PPP, SPC, školských a zdravotních institucí, Úřadu práce a výchovní poradci základních a středních škol, kteří toto studium úspěšně absolvovali.

Časový plán studia: 4 semestrové studium externí formou zahrnuje celkově 250 hodin přímé i nepřímé výuky vč. stáží v poradenských zařízeních. Organizace studia: pět celodenních konzultací a jedno dvoudenní soustředění za semestr.

Ukončení studia: studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce a zkouškou před zkušební komisí. Výstupem je osvědčení o ukončení studia

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Město: Brno

Web: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/vzdelavani/vychovne-poradenstvi/kvalifikacni-studium-vychovneho-poradenstvi/

Kontakt: doc. PhDr. Dana Knotová, PhD., knotova@phil.muni.cz, +420549494098

Charakter studia
Studijní program svým obsahem naplňuje podmínky studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Studijní program je určen absolventům vysokých škol pedagogického zaměření a učitelům ve funkcích výchovných poradců.

Studium je založeno na pedagogickém základě a obsah studia vychází především z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů. Studijní plán je posílen o disciplíny speciálně pedagogické. Obsahem studia jsou dále disciplíny orientované na osobnostní růst poradce a na informace o soudobých evropských trendech ve školství a v poradenství. Součástí obsahu studia je povinná praxe. Vyučujícími jsou interní i externí učitelé Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Organizace studia
Výuka je organizována formou pravidelných konzultací v rozsahu 8 vyučovacích hodin Délka studia je 4 semestry (rozsah předepsaný vyhláškou). Studium je ukončeno závěrečnou ústní zkouškou, jejíž součástí je rozprava o závěrečné písemné práci. Absolvent získá osvědčení o absolvování celoživotního studia v souladu s § 60, zákona č. 111/98 Sb.

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Město: Praha

Web:

Kontakt: PhDr. Václav Mertin, vaclav.mertin@ff.cuni.cz, +420221619661. pedagogicko-organizační agendu zajišťuje za katedru pí Inka Dvořáková, inka.dvorakova@ff.cuni.cz, +420221619678

Kurs pro výchovné poradce reaguje na aktuální potřeby školské praxe, které souvisejí s rozvíjením profesní kompetence učitele - výchovného poradce. Zahrnuje systematický rozvoj znalostí z psychologie osobnosti, vývojové, sociální, poradenské a školní psychologie, které pak tvoří základ, na kterém jsou budovány praktické dovednosti. Těm bude při vzdělávání výchovných poradců věnována podstatná pozornost. Proto také součástí kursu bude výcvik sociálních a komunikačních dovedností učitele potřebných pro jednání se žákem i jeho rodiči. Vedle toho se zaměříme i na vlastní prožívání výchovného poradce. Součástí kursu jsou i základní psychohygienické aspekty učitelského povolání a dovednosti podporující odolnost učitele. Prostor je věnován i individuálním konzultacím.

Základní témata
- Psychologické aspekty nové koncepce vzdělávání u nás
- Vývoj poradenských systémů v závislosti na teoriích pedagogiky a psychologie
- Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb
- Právní rámec pro výkon poradenské činnosti
- Osobnost výchovného poradce-specifika role výchovného poradce ve školním prostředí
- Školní třída, její vedení a diagnostika
- Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
- Základní dovednosti vedení poradenské komunikace
- Podpora žáků se zdravotním postižením při vzdělávání
- Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- Kariérové poradenství
- Základní diagnostické a intervenční techniky v poradenské práci ve škole
- Žák v kontextu služeb výchovného poradce
- Monitorování a evaluace a autoevaluace výchovného poradenství

Časový plán
Studium je realizováno externí formou ve čtyřech semestrech. Celkově program zahrnuje 220 hodin přímé i nepřímé výuky a 30 hodin stáží v akreditovaných školských poradenských zařízeních (dále jen „praxe“). Celkem 250 hodin.

Forma
Přednášky, semináře, cvičení, výcviky, sběr empirických dat, individuální konzultace – zápočty, ústní zkoušky, závěrečný písemný test, ústní rozprava nad závěrečnou prací a závěrečná ústní zkouška. Součástí studia je i samostatné studium odborné literatury, ke kterému obdrží frekventant studijní materiály.

Průběžné hodnocení a závěrečná zkouška
V jednotlivých semestrech získávají posluchači zápočty za účast na přímé výuce, za tvorbu seminárních prací, za účast na praxi ve školských poradenských zařízeních. Průběžně jsou plněny tyto atestace
ZK (test) – Systém pedagogicko-psychologického poradenství
Z – Interakční výcvik
Z – Stáže v akreditovaných školských poradenských zařízeních
ZK – Intervenční metody v činnosti výchovného poradce
ZK – Pedagogicko-psychologická diagnostika
Z – Kazuistický seminář

Závěrečná zkouška je organizována filozofickou fakultou a katedrou psychologie UK. Je stanovena zkušební komise v čele s jejím předsedou. Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o studiu, které vydá Univerzita Karlova v Praze.

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Město: Praha

Web: http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=28

Kontakt: PhDr. Lidmila Valentová, CSc., lidmila.valentova@pedf.cuni.cz, + 420221900542

Vzdělávací program profesionální přípravy učitelů-výchovných poradců katedra garantuje a realizuje od školního roku 1992/93, vzdělávací program je průběžně aktualizován.
Charakteristika vzdělávacího programu:
Studium pro výchovné poradce je určeno učitelům, kteří vykonávají (či předpokládají, že budou vykonávat) funkci výchovného poradce na škole. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborných znalostí a dovedností v pedagogicko-poradenském směru. Konkretizace cílů:
▪ Prohloubit vhled do poradenských problémů a jejich příčin studiem poradenské psychologie a poradenských teorií.
▪ Rozvíjet poradenské dovednosti a metody v oblasti diagnostiky a intervence jak při poradenských, tak i konzultačních aktivitách učitelů-výchovných poradců.
▪ Zaměřit pozornost k výukovým obtížím, zvláště specifickým poruchám učení a relativní školní neúspěšnosti.
▪ Prohloubit vhled do problematiky sociopatogenních jevů, zvl. poruch chování ve školním věku. Zaměřit se na prevenci vzniku nežádoucích projevů sociálního a morálního chování.
▪ Učit frekventanty přesnějšímu vnímání skupinové dynamiky a dovednosti optimálně zasahovat do skupinového procesu. Optimalizace vedení školních tříd a žákovských skupin.
▪ Orientovat učitele-výchovné poradce na odbornou kooperaci se školskými a zdravotními institucemi a úřady práce, především na pracovní kontakty s regionální PPP, SPC a SVP s nimiž tvoří školský poradenský systém.
Tematické studijní okruhy: - Poradenské služby poskytované ve škole (k vyhlášce č. 72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
- Úvod do poradenství.
- Repetitorium vývojové psychologie.
- Rodina v pedagogicko-psychologickém poradenství.
- Vztahy mezi rodinou a školou.
- Psychopatologie.
- Motivace žáků k učení.
- Dovednosti myslet a učit se.
- Profesionální a kariérové poradenství.
- Práce se školní třídou jako skupinou podle sociálně psychologických a poradenských principů.
- Specifické poruchy učení a chování.
- Nadaný žák.
- Poradenská komunikace, techniky a dovednosti.
- Krizová intervence.
- Výcvik sociálně-psychologických dovedností.

Časový plán, formy výuky a způsob ukončení studia:
Studium je realizováno formou kombinovaného studia ve čtyřech semestrech. Časová dotace: celkem 250 hodin: 200 hodin přímé odborné konzultační činnosti, 50 hod. nepřímá výuka - samostatné studijní a poradenské aktivity frekventantů, individuální stáže frekventantů v PPP, SPC, ÚP a specializovaných třídách ZŠ.

Formy výuky: přednášky, cvičení, skupinové formy práce, výcvik v sociálních dovednostech, individuální konzultace. Výuka probíhá 1x za měsíc a ve dvou studijních blocích.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce s akcentem na poradenskou intervenci. Absolvent získává osvědčení o absolvování kvalifikačního specializačního studia pro učitele výchovné poradce jako přílohu k vysokoškolskému diplomu.