Členská základna

Typy členství a výše členského příspěvku (pro jeden školní rok)

Členský příspěvek byl Valnou hromadou konanou v Praze, hotel Olympik ve dne 23.9.2016 stanoven na 500,- Kč

  • Řádným členem se může stát kterýkoliv pracovník vykonávající v rámci svého pracovního poměru poradenskou činnost v oblasti výchovného, studijního, kariérového a profesního poradenství v některé ze vzdělávacích či poradenských institucí.
    Členský přípěvek 500,- Kč
  • Přidruženým členem se mohou stát všichni ostatní občané, kteří nespadají do kategorie řádného členství. Účelem přidruženého členství je širší odborná spolupráce při naplňování cílů a poslání Asociace.
    Členský přípěvek 500,- Kč
  • Čestným členem se může stát významná osoba mající zásluhy o rozvoj školství a zejména studijního a profesního poradenství. Návrh na udělení čestného členství může předložit Radě asociace kterýkoliv člen Asociace. Rada asociace předkládá návrh Valné hromadě. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
    Bez členského příspěvku

Platba členského příspěvku se provádí výhradně na základě vystavené faktury. Faktury vystavuje Ing. Zuzana Freibergová obvykle jednou ročně.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z důvodu identifikace plateb je u plateb nutno uvádět číslo faktury a doporučuje se také jméno a příjmení člena Avp, za kterého je platba prováděna.