Odborné sekce

Sekce základních škol

Zaměření činnosti sekce:
- výchovné poradenství (záškoláctví, užívání návykových látek, problémy v rodině apod.)
- kariérové poradenství
- péče o nadané studenty
- integrace studentů se zdravotním postižením
- problematika poskytování poradenských služeb studentům-cizincům se zřetelem k jejich vzdělávacím potřebám
- vedení dokumentace VP
- další vzdělávání VP
- postavení VP na škole (pracovně-právní vztahy)

Gesce: Mgr. Libuše Třískalová, členka Rady AŠP

Sekce gymnázií

Zaměření činnosti sekce:
- problematika kvalitní informovanosti studentů o možnostech studia na VŠ /VOŠ/ a požadavcích a nárocích přijímacího řízení /zkoušek/
- problematika odborné pomoci při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě studentů
- problematika péče o nadané studenty
- problematika kvalifikované pomoci studentům s podprůměrným prospěchem
- problematika integrace studentů se zdravotním postižením
- problematika poskytování poradenských služeb studentům-cizincům se zřetelem k jejich vzdělávacím potřebám
- standardizace řešení výchovných problémů /záškoláctví, užívání návykových látek, problémy v rodině apod./
- vedení dokumentace VP
- další vzdělávání VP
- postavení VP na škole (pracovně-právní vztahy)

Gesce: Dr. Stanislav Adamec, člen Rady AŠP

Sekce středních škol

Zaměření činnosti sekce:
- výchovné poradenství (záškoláctví, užívání návykových látek, problémy v rodině apod.)výchovné poradenství (záškoláctví, užívání návykových látek, problémy v rodině apod.)výchovné poradenství (záškoláctví, užívání návykových látek, problémy v rodině apod.)
- kariérové poradenství
- integrace studentů se zdravotním postižením
- problematika poskytování poradenských služeb studentům-cizincům se zřetelem k jejich vzdělávacím potřebám
- vedení dokumentace VP
- další vzdělávání VP
- péče o nadané studenty
- postavení VP na škole (pracovně-právní vztahy)

Gesce: Mgr. Veronika Neubertová, členka Rady AŠP

Sekce poradců úřadů práce

Zaměření činnosti sekce:
- studijní, profesní a pedagogicko-psychologické poradenství
- péče o nadané studenty
- předcházení studijní neúspěšnosti
- výzkum v oblasti poskytování poradenských služeb
- další vzdělávání poradenských pracovníků
- postavení poradenských služeb na vysokých školách

Gesce: Ing. Zuzana Freibergová, členka Rady AŠP